"სადღეგრძელო იყოს მისი", ანუ ომის წინა ღამე ლხინი ტფილისის სიახლოვეს

Main Article Content

თეიმურაზ დოიაშვილი
Published: Apr 20, 2016

Article Details

Section
Literature Studies, Textology